Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

MoniCare Thuis in Zorg B.V. handhaaft de richtlijn meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van VenVn.

Beleid MoniCare Thuis in Zorg B.V.:
Bij een vermoede van huiselijk geweld nemen de medewerkers van MoniCare contact op met Veilig Thuis 0800-2000

Ouderenmishandeling betreft “Al het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid”. De vijf hoofdvormen betreffen lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, financieel misbruik, verwaarlozing en tenslotte seksueel misbruik.

De relevantie van dit onderwerp wordt bepaald door het nog steeds heersende taboe omtrent ouderenmishandeling alsook de nog relatieve onbekendheid met dit fenomeen bij zowel slachtoffers als hulpverleners. Ouderenmishandeling wordt daarnaast geassocieerd met verschillende negatieve gezondheidsuitkomsten waaronder verhoogde mortaliteit en morbiditeit, groter gebruik van de gezondheidszorg en dan vooral de spoedeisende hulp en psychologische stress. Het is dus van groot belang dat hulpverleners binnen de medisch specialistische zorg meer alert zijn op ouderenmishandeling, tijdig misstanden signaleren en adequate maatregelen nemen. Deze richtlijn geeft aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk betreffende het vroegtijdig signaleren van en handelen bij (een vermoeden van) ouderenmishandeling en het verbeteren van de organisatie en zorg voor deze patiënten.

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?
De richtlijn is bedoeld voor alle zorgprofessionals werkzaam in het medisch-specialistisch zorgdomein die te maken krijgen met (een vermoeden van) ouderenmishandeling en biedt aanknopingspunten voor lokale protocollen en/of transmurale zorgafspraken. Deze richtlijn richt zich op wat volgens de
huidige maatstaven en wet- en regelgeving de beste zorg is voor patiënten bij wie een vermoeden van ouderenmishandeling bestaat.

Voor patiënten
Wat is ouderenmishandeling?
Ouderenmishandeling is grensoverschrijdend gedrag naar de oudere toe door een persoon van wie die oudere afhankelijk is. Voorbeelden zijn het stevig beetpakken als de oudere niet luistert, ongevraagd beslissingen nemen voor de oudere of eigen boodschappen doen van het geld van de oudere. De plegers van ouderenmishandeling kunnen partners, kinderen of kleinkinderen zijn. Maar ook professionele verzorgers.

De volgende signalen kunnen duiden op ouderenmishandeling:

 • De oudere zelf of een verzorger geeft onsamenhangende en tegenstrijdige verklaringen voor lichamelijke verwondingen
 • De verzorger toont zich onverschillig voor het wel en wee van de oudere
 • De verzorger vertoont verschijnselen van overbelasting
 • Er wordt gescholden en geschreeuwd in aanwezigheid van arts of hulpverlener
 • De oudere maakt een depressieve, angstige indruk
 • De oudere ziet er onverzorgd uit en de huishouding is verwaarloosd
 • Er verdwijnen spullen en geld van de oudere
 • De oudere krijgt geen gelegenheid om alleen met de hulpverlener te praten
 • De betrokkenen proberen de hulpverlener buiten de deur te houden
 • Er is een toenemend aantal schuldeisers
 • De koelkast is (altijd) leeg

De volgende signalen kunnen duiden op ontspoorde mantelzorg
Signalen van de zorgvrager:

 • Onverzorgd, verwaarloosd uiterlijk
 • lichamelijk letsel
 • Veranderd eet- of slaappatroon
 • Verandering in gedrag: teruggetrokken, of juist veel praten
 • Depressieve, angstige indruk, schrikachtig

Signalen van de mantelzorger:

 • Overbelasting en frustratie (snauwen, commanderen)
 • Gebrek aan kennis over ziekte(beeld)
 • De mantelzorger staat er alleen voor
 • De mantelzorger verwaarloosd zichzelf
 • Ongezond uiterlijk- moe

Figuur 1: Stappenplan verbeterde meldcode