Privacyreglement van MoniCare Thuis in Zorg B.V

MoniCare Thuis in Zorg B.V. verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij- onder meer- verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • BSN
 • E- mailadres

Naast gewone persoonsgegevens gebruiken verwerken wij ook gevoelige persoonsgegevens van u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Het betreft de administratie rondom uw gezondheid of te wel uw zorgdossier. Dit omvat onder meer indicatiestelling, zorgplan, verzekeringsgegevens, zorgprofiel met bijhorende documenten.

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 • Om u te informeren over nieuwe diensten en activiteiten van MoniCare Thuis in Zorg B.V.
 • Het afhandelen van informatieaanvragen;
 • Het uitvoeren van (cliënt)tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 • Het verbeteren van de website en de dienstverlening van MoniCare Thuis in Zorg B.V.
 • Het verzenden van digitale nieuwsbrieven;
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht;\
 • Om eventuele klachten correct te behandelen.

MoniCare Thuis in Zorg B.V. mag uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • U hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • Dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • Dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of;
 • Dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van MoniCare Thuis in Zorg B.V.

Gerechtvaardigde belangen van MoniCare Thuis in Zorg B.V. kunnen zijn:

 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van MoniCare Thuis in Zorg B.V.;
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n). Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi;
 • Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het internetverkeer;
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;
 • Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek.

U kunt zich verzetten tegen verwerking op grond van gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u verderop in deze Privacyverklaring.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

MoniCare Thuis in Zorg B.V. heeft een aantal organisaties ingeschakeld die werkzaamheden voor MoniCare Thuis in Zorg B.v. verrichten. Zo maakt MoniCare Thuis in Zorg B.V. gebruik van een organisatie die de ICT (onderhoud en beheer) verzorgt, een organisatie die de facturatie verzorgd en een organisatie die op verzoek cliënttevredenheidsonderzoek uitvoert. Voor al deze organisaties gelden dezelfde eisen en uitgangspunten zoals in deze Privacyverklaring zijn vastgelegd.

Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan MoniCare Thuis in Zorg B.V.te verstrekken?

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan hanteert MoniCare Thuis in Zorg B.V. als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met MoniCare Thuis in Zorg B.V. te sluiten. Indien u geen persoonsgegevens wenst te verstrekken, dan kunt u geen gebruik maken van onze zorgverlening en/of diensten.

Geeft MoniCare Thuis in Zorg B.V. gegevens door aan het buitenland?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Maakt MoniCare Thuis in Zorg B.MoniCare Thuis in Zorg B.V. gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling?

Nee, MoniCare Thuis in Zorg B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

MoniCare Thuis in Zorg B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving. Op grond van artikel 7:454 BW worden persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 15 jaar na vervaardiging daarvan bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Andere persoonsgegevens, waaronder financiële gegevens, worden maximaal 7 jaar na het einde van de zorgovereenkomst bewaard.

Hoe beveiligt MoniCare Thuis in Zorg B.V. uw persoonsgegevens?

MoniCare Thuis in Zorg B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Personen die namens MoniCare Thuis in Zorg B.V. toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. MoniCare Thuis in Zorg B.V. verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van de organisaties die in haar opdracht gegevens verwerken en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de door MoniCare Thuis in Zorg B.V. verwerkte persoonsgegevens?

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. Hierna lichten wij deze kort toe.

Inzagerecht

U heeft het recht de door verwerkte persoonsgegevens MoniCare Thuis in Zorg B.V. in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat MoniCare Thuis in Zorg B.V. de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 • Indien MoniCare Thuis in Zorg B.V. de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan MoniCare Thuis in Zorg B.V. verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere organisatie. Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de organisatie waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming dan heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

Termijnen

We doen ons uiterste best om uw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

MoniCare Thuis in Zorg B.V. kan bij alle vragen / verzoeken om nader bewijs van uw identiteit vragen. Dit doet om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat MoniCare Thuis in Zorg B.V. aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als uw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting. MoniCare Thuis in Zorg B.V. zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht MoniCare Thuis in Zorg B.V. aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt. U kunt zich vervolgens in dat geval tot de rechter wenden. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Heeft MoniCare Thuis in Zorg B.V. een Functionaris Gegevensbescherming?

MoniCare Thuis in Zorg B.V. heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door MoniCare Thuis in Zorg B.V.

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door MoniCare Thuis in Zorg B.V. dan stellen we het op prijs om dat zo spoedig mogelijk van u te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als u er met ons niet uitkomt dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging van de Privacyverklaring

MoniCare Thuis in Zorg B.V. kan deze Privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van MoniCare Thuis in Zorg B.V. . MoniCare Thuis in Zorg B.V. adviseert u daarom regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen voor een update.

Heeft u vragen?

U kunt natuurlijk ook altijd aan MoniCare Thuis in Zorg B.V. vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens.
Hoe neemt u contact met MoniCare Thuis in Zorg B.V. op?
Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door MoniCare Thuis in Zorg B.V. kunt u contact opnemen met:

MoniCare Thuis in Zorg B.V.
Schoolstraat 3
6911 AX Pannerden
Monika Wimpissinger Tel.: 0316373344